SEGREGACJA ODPADÓW 

 

PSZOK

 
Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – specjalne w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, do których mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady zbierane selektywnie:
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło białe i kolorowe,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach,
 • farby i opakowania po farbach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony,
 • odpady z odzieży i tekstyliów.

PSZOK przyjmują przyjmują określone ilości odpadów, w zależności od ich rodzaju:

 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło białe i kolorowe – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • odpady zielone – w ilości 200 kg/m-c,
 • przeterminowane leki – w każdych ilościach,
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • farby i opakowania po farbach – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdych ilościach,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości 350 kg/m-c,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – w ilości 350 kg/m-c,
 • zużyte opony – w ilości 10 szt. na rok,
 • odpady z odzieży i tekstyliów – w każdej ilości.

PSZOK, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym bezpłatnie przyjmują odpady od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

PSZOK nie przyjmują odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami pobierając opłatę według cennika ustalonego przez operatora PSZOK.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W przypadku dostarczenia odpadów w ilości przekraczającej określone w/w limity, nadwyżki odpadów przyjmowane są za opłatą według cennika.

PSZOK przy ul. Beethovena i ul. Stacyjnej jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00
 • w soboty od 10:00 do 14:00.

Telefon kontaktowy:

 • PSZOK Beethovena 74 846 48 01
 • PSZOK Stacyjna 536 052 644