Jesteś tutaj: Menu po lewej » AKTY PRAWNE » Prawo lokalne
Czytaj treśćCzytaj treść

Prawo lokalne

PLIKI DO POBRANIA:


UCHWAŁA NR LXXIII/744/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Wałbrzych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych


UCHWAŁA NR LXXIII/743/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 listopada 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR LXVI/692/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LX/639/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych


UCHWAŁA NR LX/640/23
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR LI/571/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 14 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/294/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR LI/572/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR LI/573/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 14 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych


UCHWAŁA NR LI/574/22
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 14 lipca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XLVI/527/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XLVI/526/22 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych


UCHWAŁA NR XLIII/493/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 21 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XL/448/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/436/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XL/447/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXIX/435/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 31 sierpnia 2021 r. zmieniającą uchwałę nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych


UCHWAŁA NR XXXIX/436/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/315/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XXXIX/435/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XXIX/314/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych


ZARZĄDZENIE NR 450/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


UCHWAŁA NR XXIX/315/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 22 grudnia 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów


UCHWAŁA NR XXIX/314/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
z dnia 22 grudnia 2020 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych


UCHWAŁA NR XXVIII/296/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXVIII/295/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym


UCHWAŁA NR XXVIII/294/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
z dnia 26 listopada 2020 r. 
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR XXVII/283/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych


UCHWAŁA NR XXV/259/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XL/349/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR XXV/258/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty


UCHWAŁA NR XXV/257/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XVII/167/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXV/256/20 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała nr XXII/215/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę nr XVII/167/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr XXII/214/20
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


ZARZĄDZENIE NR 776/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 65/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22.01.2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha


UCHWAŁA NR XIX/286/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/205/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVIII/280/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XV/205/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVIII/279/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/346/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych


UCHWAŁA NR XVIII/275/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XV/205/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XV/200/2015 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


UCHWAŁA NR XL/349/2012 
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


UCHWAŁA NR XL/347/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


 

© 2020 Wałbrzyska Rewolucja Śmieciowa
Serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.