POZOSTAŁE ODPADY 

 

Baterie

 
W sklepie znajdziesz wiele rodzajów baterii i akumulatorów, które różnią się wielkością, kształtem i składem chemicznym. Związki metali w nich zawarte, takie jak: kadm, rtęć nikiel, lit, cynk i mangan powodują, że po zużyciu baterie stają się odpadem niebezpiecznym !!!!!!!!!!!!!!!

Każda bateria i akumulator wyrzucony do pojemnika na odpady, do lasu lub na łąkę ostatecznie prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych metalami ciężkimi. Jedna guzikowa bateria srebrowa może skazić 1 m 3 gleby i zatruć 400 litrów wody.

Zużyte baterie stanowią cenne źródło surowców. Recykling metali w nich zawartych powoduje oszczędność energii zużytej na wydobycie, przetwarzanie kopalin oraz wydzielenie z nich tych metali. Ponadto stosowanie recyklingu ogranicza zagrożenie dla środowiska, jakie stwarzają metale zawarte w zużytych bateriach.

Należy pamiętać, że baterii nie można wyrzucać do śmietnika razem z odpadami komunalnymi. Powinny być przechowywane w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich też otwierać ani łamać, aby nie wydostały się z nich substancje toksyczne i żrące. Powinny być wyrzucane do specjalnie przeznaczonych do tego pojemników. Można je znaleźć w wielu sklepach sprzedających baterie, w szkołach, na uczelniach w instytucjach publicznych.