POJEMNIKI 

 

Wymagania dla pojemników

 
 •   pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych oraz posegregowanych muszą być sprawne technicznie, szczelne, zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, oznakowane odpowiednim kolorem w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnik na odpady określonego rodzaju oraz przystosowane do opróżniania przez samochody specjalistyczne.

 • pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania normy EN-840.

 • Pojemniki do zbierania odpadów opakowaniowych w postaci tworzyw sztucznych (butelki PET), szkła białego i szkła kolorowego oraz papieru i makulatury w zakresie kolorystyki i sposobu oznaczenia muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
  (Dz. U. z 2005r. nr 219, poz. 1858). 
   

 • Pojemniki do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych muszą być dostosowane do rodzaju gromadzonych w nich odpadów oraz posiadać wyraźny opis lub oznaczenie wskazujące na rodzaj odpadów, które są w nich gromadzone. 

 • Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych               i posegregowanych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. O rodzaju, pojemności i lokalizacji ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel nieruchomości.

 • Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której zbierane są odpady lub na terenie nieruchomości sąsiadującej po uzyskaniu zgody jej właściciela, w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika, jak i dla operatora odbierającego odpady, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.  

 • Minimalną pojemność pojemników w zależności od rodzaju nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników oraz częstotliwości odbierania odpadów
  z nieruchomości zostały ustalone w: 

 • uchwale Nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz. 5452)

 • Warunki techniczne dla miejsc usytuowania pojemników na odpady zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1422).