EKO PORADY 

 

Azbest

 

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów. Nazwa „azbest” wywodzi się od greckiego słowa "asbestos", oznaczającego "niewygasający" lub "niezniszczalny".

Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynitów i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynitów należy tylko jedna odmiana azbestu - azbest chryzotylowy. Chryzotyl jest stosowany w największych ilościach, stanowiąc 85-90% ogólnego zużycia azbestu.

Specyficzne właściwości azbestu, jak niepalność, wytrzymałość mechaniczna i termiczna oraz elastyczność, sprawiły, że azbest znalazł szerokie zastosowanie w różnego rodzaju technologiach przemysłowych.

Najpopularniejszym wyrobem zawierającym azbest są płyty eternitowe, które w latach 70-tych były powszechnie stosowane do krycia dachów oraz fragmentów elewacji. Do dzisiaj, w wielu rejonach naszego kraju, można spotkać domy oraz budynki gospodarcze pokryte właśnie tym materiałem.

UWAGA – AZBEST JEST SZKODLIWY!

Włókna azbestowe są bardzo szkodliwe i powodują wiele chorób układu oddechowego (zwłóknienie płuc – azbestozę, choroby nowotworowe). Szczególnie groźne są elementy, z których na skutek uszkodzenia, ułatwione jest uwalnianie się cieniutkich  włókien przenikających do dolnych dróg oddechowych (tzw. respirabilne włókna – o średnicy poniżej 3 μm i długości powyżej 5 μm).

PAMIĘTAJ!

Zakaz produkcji, stosowania oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest obowiązuje w Polsce od 1997 r. Wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 3, poz. 20).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie wyroby zawierające azbest ostatecznie winny zostać usunięte do 2032 r.!

Wyrobów azbestowych nie powinno się usuwać własnymi sposobami (grozi to przedostaniem się włókien azbestowych do atmosfery). Usuwaniem tego typu wyrobów zajmują się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Dysponując specjalistycznym sprzętem, osoby prowadzące prace rozbiórkowe są wyposażone w środki ochrony indywidualnej, m.in. maski filtrujące powietrze oraz kombinezony ochronne, a także przeszły stosowne szkolenie.

Jeśli na Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, zleć ich usunięcie specjalistycznej firmie.

W 2009 r. specjalistyczna firma wykonała inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie miasta Wałbrzycha.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji opracowano dokument pn. „Program usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta Wałbrzycha na lata 2010-2012 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.), który został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miasta Wałbrzycha. 

Program określa procedury właściwego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, a jego celem jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta Wałbrzycha.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu i urządzenia budowlanego, zawierającego azbest ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. Sporządzoną ocenę należy przechowywać z dokumentacją obiektu bądź urządzenia budowlanego. Na właścicielu ciąży również obowiązek usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r.  poz. 1232 z późn. zm.), a także rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. nr 8 poz. 31) właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, na której znajduje się azbest, ma obowiązek coroczne w terminie do dnia 31 stycznia przedkładać prezydentowi miasta informację dotyczącą:

·       wyrobów zawierających azbest i miejsca ich wykorzystania,

·       wyrobów azbestowych, których wykorzystanie zostało zakończone,

·       podjęcia decyzji o ewentualnym usunięciu azbestu.

Przedmiotowe informacje przedkłada się coroczne, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest.

W pliku do pobrania znajduje się oświadczenie o wyrobach zawierających azbest, które należy składać corocznie (do 31 stycznia) w tut. Urzędzie.

JEŻELI NA TERENIE TWOJEJ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST, POZBĄDŹ SIĘ ICH. ZŁÓŻ WNIOSEK O POMOC NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (DEMONTAŻ, ZBIERANIE, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE) -  więcej informacji w zakładce „POZOSTAŁE ODPADY - AZBEST”