AKTUALNOŚCI 

 

Informacja o deklaracjach 
(08.04.2020)

 
Informujemy, iż w przypadku zawieszenia bądź zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości bądź potrzeby zmniejszenia liczby lub pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych na czas pandemii należy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana złożyć zmieniającą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się wówczas za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację, o której mowa powyżej można składać :

  • osobiście do urny w siedzibie organu podatkowego (Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pośrednictwem ePUAP

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonów:
(74)66 55 196, (74)66 55 132, (74)66 55 122