AKTUALNOŚCI 

 

STANOWISKO W SPRAWIE ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW ORAZ GRUZU Z REMONTÓW
(08.07.2013)

 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać odpady wielkogabarytowe w sposób selektywny. W Regulaminie utrzymania czystości wskazano również, że odpady te należy przekazywać do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych lub zbierać w ramach akcji organizowanych przez gminę w określonych terminach.

Pierwsza akcja „Wywalamy graty z chaty” planowana jest w okresie od 7 do 22 października 2013 r.
Do czasu utworzenia PSZOK, pomiędzy akcjami „wystawki”, właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady wielkogabarytowe, jak również gruz z drobnych remontów (gruz - jednorazowo do 350 kg) do zastępczego punktu przy ulicy Beethovena (przy składowisku odpadów komunalnych). Odpady do zastępczego punktu będą przyjmowane na podstawie poświadczenia, że właściciel nieruchomości jest objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Poświadczenia wydawane będą przez pracowników Biura Infrastruktury Komunalnej (ul. Kopernika 2, pok. nr 101, 121).

W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie stosują się do wymagań Regulaminu – tj. nie przekazują odpadów do PSZOK (a na razie do zastępczego punktu), albo nie pozbywają się ich w ramach akcji prowadzonych przez gminę, tylko gromadzą je na terenie nieruchomości (stanowi to naruszenie przepisów), usunięcie tych odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości nie jest obowiązkiem gminy. Odpady wielkogabarytowe zebrane w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych właściciel nieruchomości winien uprzątnąć i zagospodarować na koszt własny.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem odpady z remontów należy przekazywać do PSZOK (ilość ograniczona do 350 kg) lub zamówić odpłatny kontener u przedsiębiorcy odbierającego odpady (czyli tak jak przed 1 lipca 2013 r.).