REJESTRY 

 

Poziomy odzysku i recyklingu

 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403) , gminy są obowiązane do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Natomiast, zgodnie z art. 3c ust. 1, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i sposób obliczania tych poziomów, jak również poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które gminy są zobowiązane osiągnąć w perspektywie do 2020 r., określają odpowiednio:

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167),

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ( Dz.U. z 2017 r., poz.2412).

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2018 r.

ROK 2018

 

Poziom dopuszczalny- wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

45%

 

 

0%

Poziom recyklingu                                    i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

 

30%

 

35%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

50%

 

 

100%

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2016 r.

ROK 2016

 

Poziom dopuszczalny- wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

 

45%

 

 

0%

Poziom recyklingu                                    i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła

 

18%

 

26%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

 

 

42%

 

 

99%

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2015 r.

2015 rok

 

Poziom dopuszczalny wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

50%

0%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

16%

31%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

40%

100%

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2014 r.

2014 rok

 

Poziom dopuszczalny wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

50%

0%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

14%

19%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

38%

100%

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2013 r.

2013 rok

 

Poziom dopuszczalny wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

50%

19,2%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

12%

9,3%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

36%

99,9%

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziomy ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania osiągnięte przez gminę Wałbrzych w 2012 r.

2012 rok

 

Poziom dopuszczalny/wymagany

Poziom osiągnięty przez gminę Wałbrzych

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

75%

30%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła

10%

6,3%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

30%

0%

 


POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH,
DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA W LATACH 2012 – 2020 ZOBOWIĄZANE SĄ GMINY

POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, DO KTÓRYCH
OSIAGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ GMINY W LATACH 2012 – 2020,
W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 r.