REJESTRY 

 

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z poźn. zm.) wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia określa uchwała nr XL/347/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zezwolenie na ternie Wałbrzycha wydaje Prezydent Miasta Wałbrzycha. Zezwolenie wydawane jest po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 7 ust. 6B, Prezydent Miasta prowadzi w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wałbrzych

WYKAZ JEDNOSTEK POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY WAŁBRZYCH
(stan na 11.07.2019)

OBJAŚNIENIA