REJESTRY 

 

Rejestr Działalności Regulowanej

 
Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 2010 ze zm) prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie wpisu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w zakresie:

  1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "pojazdami", i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej "urządzeniami";
  3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów;
  4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej

 

PLIKI DO POBRANIA:

Karta informacyjna

WNIOSEK
o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Wałbrzycha

WNIOSEK
o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Wałbrzycha

WNIOSEK O WYKREŚLENIE
z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

OŚWIADCZENIE

Kody odpadów komunalnych podlegające wpisowi do rejestru działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
AKTUALIZACJA: 10.07.2020 r.