POZOSTAŁE ODPADY 

 

Azbest

 

Pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest
(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie)

 

Skorzystaj z dofinansowania i przystąp do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Wałbrzycha”.

Jeżeli na terenie Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i chcesz się ich pozbyć – złóż wniosek o pomoc na realizację przedmiotowych prac (dotacja).  

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację celową z budżetu Gminy:

1.  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 • osoby fizyczne,

 • wspólnoty mieszkaniowe,

 • osoby prawne,

 • przedsiębiorcy.

2.   Jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

 1. lokalizacja obiektu budowlanego lub składowanie wyrobów zawierających azbest na nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,

 2. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

 3.  złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu.

Finansowaniu podlegają koszty związane z realizacją prac w zakresie obejmującym:

 1. demontaż elementów nieruchomości zawierających azbest, transport i utylizację odpadów przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,

 2. przygotowania zdemontowanych elementów nieruchomości, transport i utylizację odpadów przez podmiot  posiadający odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych oraz refinansowaniu wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych już przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.

Gmina Wałbrzych finansuje zadanie w wysokości 100% wartości usługi brutto, w ramach środków:

 1. 85% kosztów zostanie pokrytych z uzyskanego przez Gminę dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 2. 15% kosztów zostanie pokrytych z budżetu Gminy Wałbrzych.

Wnioski:

 1. Nabór wniosków odbywać się będzie w każdym roku kalendarzowym, w terminach podawanych do wiadomości publicznej, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu,

 2. Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie puli zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy Wałbrzych, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym, pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy oraz uzyskania przez Gminę dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

 3.  Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia,

 4. Jeżeli azbest zalega na nieruchomości, która jest ściśle związana z działalnością gospodarczą dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis”

 •  W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz. 1) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. EU L z 2013 r. Nr 352, poz. 9),

 •  Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia do wniosku, o którym mowa w § 2, załącza również zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
   

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),

 2. kopię zgłoszenia robót budowlanych (wymagana na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót),

 3. zgody właścicieli terenu na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu – jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym oraz w przypadku, gdy nieruchomość należy do więcej niż 1 właściciela, należy dołączyć zgodę wszystkich właścicieli wraz z ich adresami - plik do pobrania,

 4.  pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu, w tym przekazania tych danych wykonawcy prac przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1974r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) - plik do pobrania,

 5.  zaświadczenie o pomocy de minimis – plik do pobrania, fakultatywny.  

 

Informacja o wyrobach zawierających azbest
(DRUK)

Podsumowanie programu

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WAŁBRZYCHA woj. dolnośląskie NA LATA 2010 – 2012
(z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z załącznikami

Oświadczenie współwłaścicieli

Informacja o wyrobach zawierających azbest

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

WNIOSEK
o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
(demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 196/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych.