GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 

Zbiorniki bezodpływowe

 
Prezydent Wałbrzycha informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym, Prezydent Wałbrzycha zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Wałbrzycha o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba), a następnie jak najszybsze dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (osobiście- ul. Kopernika 2, pok. 121 lub za pośrednictwem poczty na adres: pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bin@um.walbrzych.pl

Więcej na temat zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w zakładce GOSPODARKA ŚCIEKOWA/PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW.

Wymagania dla zbiorników bezodpływowych

Zbiorniki bezodpływowe wg definicji zamieszczonej w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

Budowa zbiornika wymaga zgłoszenia w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zgodnie przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.).

Wymagania techniczne i lokalizacyjne dla takich urządzeń ustala Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie stanowi, że:

  1. w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, działka budowlana może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodpływowego, jeżeli ilość ścieków nie przekracza 5 m3 na dobę, a w przypadku gdy ilość ścieków jest większa, ich gromadzenie wymaga pozytywnej opinii inspektora ochrony środowiska (§26 ust. 3)
  2. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe nie mogą być stosowane na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi (§34)
  3. zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu ( §35)
  4. odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej (§36):
  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi- 15 m
  • od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego- 7,5 m
  • od magazynów produktów spożywczych- 15 m.

Konstrukcja zbiornika powinna gwarantować jego całkowitą szczelność, uniemożliwiającą infiltrację nieczystości do gruntu. Rozwiązanie funkcjonalne powinno zapewnić możliwość dokonania przeglądu wnętrza i utrzymania w nim dobrej wentylacji. Zbiorniki wykonuje się z betonu, żelbetu lub z tworzyw sztucznych. Mogą być jednokomorowe lub wielokomorowe.

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

ANKIETA
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych