GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 

Obowiązki właściciela nieruchomości

 
Mając na uwadze obowiązki wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych z dnia 26 listopada 2015 r. przyjętego Uchwałą Nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI zobowiązany jest:
 1. gdy sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana - do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
   
  UWAGA!!!!
  Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
   
 2. gdy sieci kanalizacyjnej nie ma, a jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona-
 1. do gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym lub kierowania ich do przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. Przy czym nieczystości gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia tego zbiornika.
 2. do udokumentowania w formie umowy korzystania z takich usług przez okazanie zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych ( z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*) i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

*wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia w zakładce REJESTRY

Więcej informacji na temat obowiązków właścicieli posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki bezodpływowe znajduje się odpowiednio w zakładce GOSPODARKA ŚCIEKOWA/PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW i GOSPODARKA ŚCIEKOWA/ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE