GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

 
Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) wymaga:
  • na etapie budowy: zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.)
  • na etapie eksploatacji: zgłoszenia wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta zgodnie z art. 152 ust. 1 i art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 880), ponieważ eksploatacja przydomowej oczyszczalni może powodować emisję negatywnie oddziaływującą na środowisko.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800 - § 13 pkt 6), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

  1. ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę,
  2. nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM  aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia,
  3. miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji.

Dla aglomeracji o wielkości powyżej 100 000 RLM (Wałbrzych) wskaźnikami zanieczyszczeń w ściekach, podlegającymi obowiązkowi monitorowania, są:

pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - najwyższa dopuszczalna wartość do 15 mg O2/l (albo 90% redukcji),
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) – najwyższa dopuszczalna wartość do 125 mg O2/l (albo 75% redukcji),
zawiesiny ogólne - najwyższa dopuszczalna wartość do 35 mg/l (albo 90% redukcji),
azot ogólny - najwyższa dopuszczalna wartość do 10 mg N/l (albo 70-80% redukcji),
fosfor ogólny - najwyższa dopuszczalna wartość do 1 mg P/l (albo 80% redukcji).

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

KARTA INFORMACYJNA
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego
korzystania z wód