CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Jak dokonywać wpłat

 
 1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest miesięcznie, bez wezwania, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy,
   
 2. opłatę wnosi się na indywidualny rachunek bankowy, przypisany konkretnemu podatnikowi tej opłaty,
   
 3. informacja na temat indywidualnego rachunku bankowego zostanie przesłana w formie zawiadomienia, każdemu podatnikowi który złoży prawidłową deklarację, na adres wskazany w deklaracji,
   
 4. w przypadku dokonywania wpłaty przez osobę inną niż osoba składająca deklarację, ale ze środków powierzonych przez podatnika, należy dokonać na przelewie (przekazie) adnotacji o tym, iż osoba wpłacająca działa w formie posłańca,
   
 5. dodatkowe informacje na temat dokonywania płatności można uzyskać pod numerami telefonów: 74 66 55 372 oraz 74 66 55 301