CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Prawo krajowe

 
USTAWY: 
 

USTAWA
z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej
(Dz.U.2016.1478 t.j. z dnia 2016.09.15)

USTAWA
z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U.2016.1863 t.j. z dnia 2016.11.17)

USTAWA
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30)

USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach( )
(Dz.U.2016.1987 t.j. z dnia 2016.12.09)

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach
(Dz.U.2016.1803 t.j. z dnia 2016.11.04)

USTAWA
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U.2015.1688 z dnia 2015.10.23)

 

ROZPORZĄDZENIA:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z  dnia 29 maja 2012  r.
w  sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie