CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Prawo krajowe

 
USTAWY:   

 


USTAWA 
z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020)

USTAWA 
z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach
(tj. Dz. U. Z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579)

USTAWA 
z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403, 1579. )

USTAWA 
z dnia 11 maja 2001 r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z 2019 r. poz. 1403.)

USTAWA 
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521, 1403. )

USTAWA 
z dnia 11 września 2015 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895. )

 

ROZPORZĄDZENIA:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 czerwca 2016 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z  dnia 29 maja 2012  r.
w  sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie