CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Deklaracje

 
Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastępuje dotychczasowy obowiązek podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Wałbrzycha nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracja służy do samodzielnego wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r., poz. 1892), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Obowiązek złożenia deklaracji w Wałbrzychu dotyczy właścicieli nieruchomości w całości zamieszkanych, takich, w których oprócz mieszkańców przebywają osoby prowadzące działalność gospodarczą, społeczną lub inną (tzw. nieruchomości „mieszanych”), w związku z której prowadzeniem powstają odpady komunalne oraz nieruchomości niezamieszkanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8.