CO MAM ZROBIĆ ? 

 

Jak będzie działał system gminny

 
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (SGOK)

"Rewolucja śmieciowa" staje się faktem!

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi. Zalecenia ustawowe i unijne oznaczają większą odpowiedzialność za środowisko, konieczność segregowania odpadów
i bez wyjątku ponoszenie opłat przez wszystkie osoby wytwarzające odpady.

W systemie większość odpadów komunalnych zamiast na składowisko trafić ma do odzysku lub ponownego użycia, abyśmy zgodnie z założeniami dyrektyw europejskich stali się "społeczeństwem recyklingu".
Gmina jest zobligowana zorganizować system zbierania i odbierania odpadów w taki sposób, aby zapewnić ich selekcję już w miejscu powstawania.

System gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązuje Wałbrzychu od 1 lipca 2013 roku obejmuje tylko właścicieli nieruchomości w całości zamieszkanych oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkanych (tzw. "mieszanych"), tj. np. budynki wielolokalowe, w których oprócz lokali mieszkalnych występują lokale użytkowe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub inna, a także inne budynki, gdzie zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność.

Natomiast od 1 stycznia 2016 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęte nieruchomości niezamieszkałe, za wyjątkiem:

  1. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych tj.: obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2;
  2. podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie WSSE;
  3. terenów zielonych użytku publicznego (parków, skwerów, pasów drogowych dróg publicznych);
  4. cmentarzy.

Zasady funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie nieruchomości, które nie zostały objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi pozostaną bez zmian, tj. właściciele tych nieruchomości obowiązani są zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych indywidualnie z przedsiębiorcą i obowiązani są do udokumentowania gminie, w formie umowy lub dowodów zapłaty za wykonanie usługi, obowiązku pozbywania się odpadów z nieruchomości.


Prezentacja w pliku do pobrania przybliży Państwu zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi