AKTUALNOŚCI 

 

PODŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
(04.04.2016)

 
Prezydent Miasta Wałbrzycha uprzejmie przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych z dnia 26 listopada 2015 r. przyjętego Uchwałą Nr XV/201/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, w przypadku gdy sieć kanalizacji sanitarnej została wybudowana, zobowiązany jest:
do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

UWAGA!!!!
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Mając na uwadze wysoki koszt wykonania przyłącza kanalizacyjnego Gmina Wałbrzych podjęła działania mające na celu obniżenie kosztów inwestycji.

 

OFERTA GMINY WAŁBRZYCH

Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LXI/626/2014 z dnia 15 maja 2014 roku zostały przyjęte nowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha. Udzielane dotacje celowe obejmują m.in. budowę lub przebudowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadań inwestycyjnych, obejmujących zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej niż:

 • 1.3 000 zł brutto w przypadku budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
 • 2.5 000 zł brutto w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest:

 1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
 2. poniesienie nakładów na zrealizowanie zadań inwestycyjnych w istniejących nieruchomościach zabudowanych położonych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,
 3. bezwzględna likwidacja zbiornika bezodpływowego (w przypadku jego występowania) lub wylotu ścieków do kanalizacji deszczowej, wód lub do gruntu; przy czym od obowiązku likwidacji zbiornika bezodpływowego można odstąpić w przypadku:
  a) lokalizacji zbiornika na terenie niebędącym własnością wnioskodawcy,
  b) korzystania ze zbiornika przez inny podmiot,
  c) wykorzystania opróżnionego zbiornika na inne cele (np. do gromadzenia wód deszczowych),
 4. w przypadku zadań inwestycyjnych polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalizacja nieruchomości na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona lub na obszarach nieobjętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.
  Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku. Nabór wniosków odbywa się do dnia 15 października danego roku.

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.

Szczegóły dot. dotacji celowej można uzyskać:

 1. Osobiście w pokoju nr 8 w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2 w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od godz. 7.30 do 16.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30
 2. Telefonicznie pod numerem 74 64 88 544, 74 64 88 545, 74 64 88 546, 74 64 88 548.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej:
http://urzad.um.walbrzych.pl/pl/page/nowoczesna-kanalizacja-przy%C5%82%C4%85cz-si%C4%99