AKTUALNOŚCI 

 

PRZYPOMINAMY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POJEMNIK BRĄZOWY A ODPADY BIO-KUCHENNE !!!!!!!!!!!!!!!!

(02.04.2014)

 

Biuro Infrastruktury Komunalnej uprzejmie przypomina, że do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji (pojemnik koloru brązowego):

MOŻNA WRZUCAĆ:

 • resztki żywności (zarówno surowe, jak i przetworzone)
 • owoce i warzywa
 • resztki produktów mlecznych
 • skorupki jajek
 • łupiny orzechów
 • fusy po kawie i herbacie razem z filtrem papierowym
 • stare pieczywo
 • resztki po zbiorach
 • liści, chwastów, drobnych gałązek

NIE WOLNO WRZUCAĆ:

 • skoszonej trawy
 • zepsutej żywności
 • mięsa i kości
 • resztek jedzenia w płynie ( np. zup)
 • odchodów zwierzęcych
 • popiołu z kominka lub pieca
 • papierosów oraz niedopałków
 • roślin i owoców zaatakowanych różnymi chorobami
 • resztek metali, plastiku, folii aluminiowych
 • materiałów sprzężonych ( np. kartony po mleku, pieluchy jednorazowe)
 • pełnych woreczków z odkurzacza
 • podściółki dla kotów

UWAGA!!!!!!!!!!!!!

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Wałbrzycha dot. postępowania ze skoszoną trawą, Biuro Infrastruktury Komunalnej uprzejmie przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, w pierwszej kolejności odpady zielone należy zagospodarować we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych lub działkowych. Jeśli zagospodarowanie odpadów zielonych we własnym zakresie nie jest możliwe, odpady te należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Do czasu utworzenia PSZOK, właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady zielone (jednorazowo w ilości do 100 kg) do zastępczego punktu przy ulicy Beethovena (przy składowisku odpadów komunalnych). Odpady do zastępczego punktu będą przyjmowane na podstawie poświadczenia, że właściciel nieruchomości jest objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Poświadczenia wydawane są przez pracowników Biura Infrastruktury Komunalnej (ul. Kopernika 2, pok. nr 101, 121).

Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Wałbrzycha, proponujemy alternatywę dot. postępowania z odpadami zielonymi.

SKOSZONĄ TRAWĘ można zbierać w workach koloru brązowego z nadrukiem „Odpady zielone”.
W worki można się zaopatrzyć między innymi w siedzibie spółki Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o. przy ul. Piasta 16.
Odpady gromadzone w workach odbierane będą przez Albę Dolny Śląsk Sp. z o. o. wyłącznie z nieruchomości, których właściciele nieruchomości zgłoszą potrzebę odbioru u operatora, to jest w Albie Dolny Śląsk Sp. z o. o.
Worki należy wystawiać w przeddzień odbioru. Zgłoszone odpady zostaną odebrane zgodnie z ustalonym w systemie indywidualnym harmonogramem. Odpady zbierane w workach nie spełniających wymogów kolorystycznych i oznakowania oraz nie zgłoszonych a wystawionych, odbierane będą jako zmieszane odpady komunalne.