AKTUALNOŚCI 

 

Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów podpisana!

 
Ogłoszony w marcu br. przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych został rozstrzygnięty! Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów podpisana!

Przetarg podzielony był na dwa zadania, co wynikało z podziału miasta na dwa sektory odbierania odpadów. Najkorzystniejsze oferty na oba sektory złożyła Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.

W dniu 16 maja 2013 r. uroczyście podpisano umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. operatorem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Zadaniem operatora systemu będzie m.in. przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, wyposażenie terenu w część "gniazd" selektywnej zbiórki odpadów (zestawów 3 pojemników do segregacji: zielonego, niebieskiego i żółtego), odbieranie i zagospodarowanie odpadów odebranych zarówno od właścicieli nieruchomości, jak i z "gniazd".

Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku akcji odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon (jeden raz w 2013 r. i dwa razy w 2014 r.).

Dodatkowo, w okresie poświątecznym Alba zorganizuje odbiór choinek od właścicieli nieruchomości.

Wykonawca będzie również zgłaszał gminie zarządzającej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi informacje na temat właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne, Spółka będzie zagospodarowywała zgodnie z obowiązującymi przepisami we właściwej instalacji przetwarzania.