AKTUALNOŚCI 

 

PILNIE ZŁÓŻ DEKLARACJĘ ŚMIECIOWĄ!

 
Właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszeni są o pilne dostarczanie wypełnionych deklaracji do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 6-8!!!

W razie niezłożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta Wałbrzycha określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Informacja o numerze indywidualnego rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wysłana imiennie do każdej osoby lub podmiotu zobowiązanego do jej opłacenia, po złożeniu prawidłowej deklaracji o wysokości opłaty. Niebawem rozpocznie się rozsyłanie w/w informacji.